Tájékoztató

Mentes az idegenforgalmi adófizetési (IFA) kötelezettsége alól

1. a 18. évét be nem töltött magánszemély, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély,

2. a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély,

3. a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói, vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság, vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, vagy a helyi adó törvény 37. §-ának /2/ bekezdés szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén, vállalkozási tevékenységet, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.
A tanulói, hallgatói jogviszony, illetve a tevékenység végzése vagy munkavégzés önmagában nem, csak a mentességi feltételek együttes teljesülése esetén biztosít adómentességet. Az a személy mentesül az idegenforgalmi adó megfizetése alól, aki Szeged illetékességi területén működő közép- vagy felsőfokú oktatási intézményél tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, illetve szakképzés céljából iskolarendszerű vagy felnőttképzési tevékenységnek minősülő iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató Szeged illetékességi területén lévő intézménynél áll tanulói, hallgatói jogviszonyban, vagy ilyen intézménnyel köt képzési szerződést.

4. Állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység. A helyi adókról szóló – módosított – 1990. évi C. törvény 37.§-a alapján:
4.1. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
4.2. Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó:
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartamára adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.
c) bármely – az a) és b) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
A jogszabály értelmében azt a vállalkozót illeti meg adómentesség, aki a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, vagy ott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végez, amit a vállalkozó vagy munkavállalója az önkormányzati adóhatóság által kiállított igazolással érvényesíthet.
A vállalkozó vagy annak munkavállalója részére biztosított adómentességhez az önkormányzat igazolását is csatolni kell.
Az igazolást a Polgármesteri Hivatal Adóiroda Ügyviteli Osztály, Könyvelési csoportja (Szeged, Huszár u. 1) állítja ki.

 

Lemondási feltételek:

Ha a lemondás az érkezés napja előtt 1 nappal megtörténik, foglalási díj nem kerül felszámításra. Amennyiben a lemondás határidőn túl történik, illetve meg nem jelenés esetén a foglalás árának teljes összege kerül felszámításra.

Magyar